Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche


AV CZ/90 december 2009


Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen

in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking

per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene

Voorwaarden vermeld wordt.                                                            ARTIKEL 1 - Definities

                                                            ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

                                                            ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

                                                            ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer    

                                                            ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

                                                            ARTIKEL 6 - Betaling

                                                            ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

                                                            ARTIKEL 8 - Klachten

                                                            ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

                                                            ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

                                                            ARTIKEL 11 - Wijzigingen

                                                            ARTIKEL 12 - Afwijkingen


            ARTIKEL 1 - Definities


            In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


            Ondernemer:

            De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA

            als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken,

            zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties

            ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche


            HBA:

            Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer


            ANBOS:

            Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht


            ANKO:

            Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen


            ProVoet.

            Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal


            Consument:

            De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf,gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer

            in de uiterlijke verzorgingsbranche


            Overeenkomst:

            De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging


            Uiterlijke verzorgingsbranche:

            Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf


            Kappersbedrijf:

            het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar


            Schoonheidsverzorgingsbedrijf:

            Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt


            Voetverzorgingsbedrijf:

            Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van

            voetklachten


            Geschillencommissie:

            De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag


            Branchecodes:

            De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’,

            ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf‘.


            ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering

            van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en

            de consument.


            ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

            1.         De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een

                        behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

            2.         Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen

                        dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.

                        Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

            3.          De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt

                        aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

            4.         In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na

                        te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.


            ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

            1.         De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

                        beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig

                        vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

            2.         De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de

                        behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s

                        verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar

                        informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

            3.         De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving

                        en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake

                        geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

            4.         De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.


            ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

            1.         De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de

                        hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

            2.         De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en

                        noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de

                        overeenkomst nodig heeft.


            ARTIKEL 6 - Betaling

            1.         Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen

                        geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook

                        bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven

                        bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door

                        middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

            2.         Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een

                        vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel

                        van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.


            ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

            1.         De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg

                        is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan

                        wel stagiaire is toe te rekenen.

            2.         De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer

                        geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


            ARTIKEL 8 - Klachten

            1.         Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken

                        of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in

                        te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de

                        bewijspositie van de consument.

            2.         De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal

                        eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn,

                        tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan

                        worden gevergd.

            3.         Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost,

                        ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.


            ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

            1.         Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering

                        van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer

                        aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

                        (www.degeschillencommissie.nl).

            2.         Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

                        indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

            3.         Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie

                        maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

            4.         Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is

                        de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil

                        aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen

                        zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer

                        dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde

                        termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

            5.         De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van

                        het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

                        geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement

                        wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een

                        vergoeding verschuldigd.

            6.         Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

                        bevoegd van geschillen kennis te nemen.


            ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

            1.         ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende

                        adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee

                        maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze

                        garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in

                        stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

            2.         Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door

                        ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan

                        € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het

                        meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of

                        Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan

                        in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

            3.         ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat

                        ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is

                        voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,

                        retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),

                        van één van de volgende situaties sprake is:

                        - aan het lid is surséance van betaling verleend.

                        - het lid is failliet verklaard.

                        - de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de

                        datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een

                        eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de

                        bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.


            ARTIKEL 11 - Wijzigingen

                        ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in

                        overleg met de Consumentenbond.


            ARTIKEL 12 - Afwijkingen

                        Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele

                        aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en

                        consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het

                        voordeel van de consument zijn.